+355 42 404 000   Tirana, Zogu i Zi, Tre Kullat, P. 127, 3nd floor


FTESË PËR OFERTË

Objekti i Ftesës për Ofertë

Shoqata “Qatar Charity” kërkon të hapë tender ofertash për Projektin “PROJEKT EMERGJET 2022” në të gjithë Republikën e Shqipërisë në bazë të standarteve dhe kritereve të miratuara nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë. Shoqata u bën ftesë subjekteve të interesuara që ofrojnë këtë shërbim, dhe që janë firma zyrtare të njohura në këtë lëmi, për sjelljen e ofertave.

 •  Rrobat e kërkuara janë:
  1. XHUP, 2. KOSTUM SPORTIV, 3. TRIKO, 4. ATLETE.
  Secila prej Firmave janë të lirë të paraqiten pranë zyrave tona për t`u njohur me tabelat e specifikimeve për secilin produkt.
  Përparësi në fitimin e tenderit ka Firma që sjell produktet me markën dhe çmimin më të mirë. Firmat duhet të ketë/ të sigurojë sasinë e produkteve që duhet për mbylljen e projektit. Të ketë mallin me cilësi të mirë. Të ketë siguri dhe korrektësi para/gjatë shpërndarjes së mallit. Kompania ofron transportin e mallrave me mjete në çdo vend që i kërkohet. Të shënohet cmimi/njësi së bashku me TVSH.
  Të bashkangjitet me zarfin e ofertës edhe mostrat për secilin lloj të produktit.
  Pasi të plotësohet dokumentacioni, sipas modelit te ofertimit te secilës firmë, duhet të paraqitet i mbyllur në një zarf ku do të shkruhet qartë “Projekt emergjent 2022”, si dhe emrin e shoqërisë. Dokumentacioni përkatës mund të dorëzohet çdo ditë nga e hëna në të shtunë nga ora 08:00 deri në 16:00 dhe duhet të dorëzohet brenda orës 15:00 të datës 13/ 04/ 2022, me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, pranë zyrave tona në adresën e shoqatës, bashkë me ofertën sillen e mostrat, të cilat tërhiqen sapo mbaron tenderimi e shpallet fituesi. Zarfat me ofertat e prezantuara sipas përcaktimeve dhe afateve të mësipërme do të hapen më datë 20/ 04/ 2022 ora 14:00.
  Ju lutemi mbani në vëmendje se Shoqata “Qatar Charity” rezervon të drejtën ekskluzive për ta anuluar këtë procedurë në çdo kohë pa asnjë detyrim apo përgjegjësi ndaj palëve.
  Dokumentat që duhet të paraqesin, bashkangjitur ofertës, ofertuesit e projektit:
  1- Ekstraktin historik te subjektit origjinale apo të noterizuar;
  2- QKB origjinale apo te noterizuar;
  3- Licensen per biznesin (sipas specifikës së produkteve);
  4- Fotokopjen e kartës së identitetit ose pasaportës se administratorit (me ngjyra)
  5- Nr. Llogarisë bankare.
  Për çdo sqarim apo paqartësi të mëtejshmëm mund të na kontaktoni në:
  nr. Cel 00355672404005, 00355672404008
  email: qcalbania@qcharity.org, shasula@qcharity.org, eballiu@charity.org
  Adresa: Rruga Durrësit, Sheshi “K.Topia”, 3 Kullat, Pall.127, Kati III
  Tel: 0035542404000, Tirane, Albania

Objekti i Ftesës për Ofertë  

 • Shoqata “Qatar Charity” kërkon të hapë tender ofertash për Projektin ”Emergjent” në të gjithë Republikën e Shqipërisë në bazë të standarteve dhe kritereve të miratuara nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë. Shoqata u bën ftesë subjekteve të interesuara që ofrojnë këtë shërbim dhe që janë shoqëri tregtare të njohura në këtë fushë për sjelljen e ofertave.
 • Produktet e kërkuara janë:
 • Specifikimet teknike të Ushqime bazë –  Fletë analizën  –  Cilësia e pare  –  Skadenca jo më pak se 1 vit
NR EMËRTIMI I USHQIMIT CILËSIMI I PRODUKTIT
1 ORIZ Ambalazhi qese plastike1 kg,  Modeli loto
2 VAJ Ambalazhi shishe plastike  1 l dhe 5 l,  Luledielli
3 MAKARONA Ambalazhi qese plastike 500 g, Përbërja Gruri të fortë
4 SHEQERI Ambalazhi qese 1 Kg, Përbërja Sheqer I bardhë pluhur kristalor
5 MIELL Ambalazhi qese letre 1 Kg/  25 kg (thasë plastikë), Përbërja gruri
6 KRIPË Ambalazhi qese plastike 1 Kg , Përbërja kripë gjelle
7 NISESHTE Ambalazhi qese letre,
8 SALËS Ambalazhi kanace
9 FASULE Ambalazhi qese plastike 1 Kg, përbërja groshë
 • Ofertuesi duhet të përmbushë kriteret si më poshtë:
 1. Te jetë i regjistruar pranë Qendrës Kombetare të Biznesit me status aktiv dhe te kete ne fushen e veprimtarise objektin e projektit;
 2. Te mos jete ne proces falimentimi;
 3. Te mos jete denuar, apo në hetim per pastrim parash, financim të terrorizmit, apo evazion fiskal;
 4. Ofertuesi do te mbaje pergjegjesi per çdo defekt ose mosperputhje qe ekziston apo mund te shfaqet pas furnizimit tek Qatar Charity, qe vjen nga mospermbushja e ndonje detyrimi, duke perfshire garancine qe produktet duhet te jene te pershtatshme per perdorimin e tyre te zakonshem dhe specifik per nje periudhe te caktuar kohe, ose te ruajne cilesite dhe karakteristikat e caktuara.
 5. Pas marrjes se njoftimit nga ana e Qatar Charity mbi te metat e sendit brenda dhjete diteve nga zbulimi i tyre, Ofertuesi do te zevendesoje mallrat me difekt ose pjeset e tyre pa pagese shtese.
 6. Ofertuesi duhet te siguroje te gjithe sasine e mallit te percaktuar nga Qatar Charity.
 7. Ofertuesi duhet te siguroje transportin e mallrave objekt te ketij projekti ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.
 8. Mallrat qe do te ofrohen duhet te permbushin te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne kete njoftim.
 9. Te mos jete denuar ndonjehere per keqtrajtimin e femijeve.

Të shënohet cmimi/njësi së bashku me TVSH.

Të bashkangjitet me zarfin e ofertës edhe mostrat për secilin lloj të produktit.

Pasi të plotësohet dokumentacioni, sipas modelit te ofertimit te secilit subjekt, duhet të paraqitet i mbyllur në një zarf ku do të shkruhet qartë “Ushqime bazë”, kontaktin, si dhe emrin e shoqërisë. Dokumentacioni përkatës mund të dorëzohet çdo ditë nga e hëna në të shtunë nga ora 10:00 deri në 16:00 dhe duhet të dorëzohet brenda orës 12:00 të datës 27. 10. 2021, me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, pranë zyrave tona në adresën e shoqatës.

Zarfat me ofertat e prezantuara sipas përcaktimeve dhe afateve të mësipërme do të hapen më datë 28. 10. 2021 ora 14:00.

Ju lutemi mbani në vëmendje se Shoqata “Qatar Charity” rezervon të drejtën ekskluzive për ta anuluar këtë procedurë në çdo kohë pa asnjë detyrim apo përgjegjësi ndaj palëve.

Dokumentat qe duhet te paraqesin, bashkangjitur ofertes, ofertuesit e projektit:

 • Ekstraktin historik te subjektit marrë nga e-albania;
 • Çertifikatë regjistrimi i subjektit e noterizuar;
 • Kopje e licenses se subjektit, nëse ka;
 • Fotokopjen e kartës së identitetit ose pasaportës të administratorit (me ngjyra);
 • Llogarisë bankare.

Për çdo sqarim apo paqartësi të mëtejshmëm mund të na kontaktoni në:

Cel 00355672404008 email: Albania@qcharity.org ose eballiu@qcharity.org

Adresa: Rruga Durrësit, Sheshi “K.Topia”, 3 Kullat, Pall.127, Kati III

Tel: 0035542404000, Tirane, Albania


FTESË PËR OFERTË 

Objekti i Ftesës për Ofertë

Shoqata “Qatar Charity” kërkon të ndertoje nje objekt Xhami në Mamurras në bazë të standarteve dhe kritereve të miratuara nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.

Shoqata u bën ftesë subjekteve Ndertuese të interesuara që ofrojnë shërbimin e ndertimit për marrjen e ofertave duhet të interesohen pranë zyrave të shoqatës ose në adresën tonë të email-it.

Gjithashtu, dokumentacioni ligjor, teknik dhe financiar që duhet të paraqitet, do tju dërgohet me email ose mund të tërhiqet nga subjektet e interesuara të cilat do të kontaktojnë në adresat e mëposhtme.

Pasi të plotësohet dokumentacioni duhet të paraqitet i mbyllur në një zarf ku do të shkruhet qartë “OFERTË PËR NDERTIM XHAMIE” si dhe emrin e shoqërisë. Dokumentacioni përkatës mund të dorëzohet çdo ditë nga e hëna në të shtunë nga ora 10:00 deri në 16:00 dhe duhet të dorëzohet brenda orës 16.00 të datës 02/11/2021, me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, pranë zyrave tona në adresën e shoqatës.

Zarfat me ofertat e prezantuara sipas përcaktimeve dhe afateve të mësipërme do të hapen më datë 03/11/2021 ora 10:00.

Ju lutemi mbani në vëmendje se Shoqata “Qatar Charity” rezervon të drejtën ekskluzive për ta anuluar këtë procedurë në çdo kohë pa asnjë detyrim apo përgjegjësi ndaj palëve.

Për çdo sqarim apo paqartësi të mëtejshmëm mund të na kontaktoni në:

Cel 00355672404002, 00355672404003. email: Albania@qcharity.org ose ededja@qcharity.org

Adresa: Rruga Durrësit, Sheshi “K.Topia”, 3 Kullat, Pall.127, Kati II

Tel: 0035542404000, fax: 0035542404001 –P.O.Box.1723, Tiranë-Albania


FTESË PËR OFERTË: “RROBA/MJETE SHKOLLORE”

Shoqata “Qatar Charity” kërkon të hapë tender ofertash për Projektin “RROBA/MJETE SHKOLLORE”  në të  gjithë Republikën e Shqipërisë në bazë të standarteve dhe kritereve të miratuara nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë. Shoqata u bën ftesë subjekteve të interesuara që ofrojnë këtë shërbim, dhe që janë firma zyrtare të njohura në këtë lëmi, për sjelljen e ofertave.

 • Rrobat e kërkuara janë:
 1. XHUP, 2. KOSTUM SPORTIV, 3. TRIKO, 4. ATLETE/KËPUCË.
 • Mjetet shkollore të kërkuar janë:
 1. Çantë shkolle për djem/vajza (cikli fillor – cikli i mesëm i lartë)
 2. Fletore të ndryshme
 3. Mjete didaktike (cikli fillor – cikli i mesëm i lartë)

Secila prej Firmave janë të lirë të paraqiten pranë zyrave tona për t`u njohur me tabelat e specifikimeve për secilin produkt.

Përparësi në fitimin e tenderit ka Firma që sjell produktet me markën dhe çmimin më të mirë.

Firmat duhet të ketë/ të sigurojë sasinë e produkteve që duhet për mbylljen e projektit.

Të ketë mallin me cilësi të mirë.

Të ketë siguri dhe korrektësi para/gjatë shpërndarjes së mallit.

Kompania ofron transportin e mallrave me mjete në cdo vend qe i kërkohet.

Të shënohet cmimi/njësi së bashku me TVSH.

Të bashkangjitet me zarfin e ofertës edhe monstrat për secilin lloj të produktit.

Pasi të plotësohet dokumentacioni, sipas modelit te ofertimit te secilës firmë,  duhet të paraqitet i mbyllur në një zarf ku do të shkruhet qartë “Rroba Shkollore” ose “Mjete Shkollore”, si dhe emrin e shoqërisë. Dokumentacioni përkatës mund të dorëzohet çdo ditë nga e hëna në të shtunë nga ora 10:00 deri në 16:00 dhe duhet të dorëzohet brenda orës 16:00 të datës 17/ 08/ 2021, me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, pranë zyrave tona në adresën e shoqatës.

Zarfat me ofertat e prezantuara sipas përcaktimeve dhe afateve të mësipërme do të hapen

më datë 18/ 08/2021 ora 14:00.

Ju lutemi mbani në vëmendje se Shoqata “Qatar Charity” rezervon të drejtën ekskluzive për ta anuluar këtë procedurë në çdo kohë pa asnjë detyrim apo përgjegjësi ndaj palëve.

Dokumentat që duhet të paraqesin, bashkangjitur ofertës, ofertuesit e projektit:

 • Ekstraktin historik te subjektit origjinale apo të noterizuar;
 • QKB origjinale apo te noterizuar;
 • Licensen per biznesin;
 • Fotokopjen e kartës së identitetit ose pasaportës se administratorit (me ngjyra)
 • Llogarisë bankare

Për çdo sqarim apo paqartësi të mëtejshmëm mund të na kontaktoni në:

Cel 00355672404005, 00355672404008

email: Albania@qcharity.org, shasula@qcharity.org, eballiu@charity.org

Adresa: Rruga Durrësit, Sheshi “K.Topia”, 3 Kullat, Pall.127, Kati III

Tel: 0035542404000, Tirane, Albania


Projekti “Kurbaneve”

Objekti i Ftesës për Ofertë

Shoqata “Qatar Charity” kërkon të hapë tender ofertash për Projektin e ”Kurbaneve” në të gjithë Republikën e Shqipërisë në bazë të standarteve dhe kritereve të miratuara nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë. Shoqata u bën ftesë subjekteve të interesuara që ofrojnë shërbim therrtoreje, që janë firmë zyrtare të njohura në këtë lëmi, për marrjen e ofertave.

 • Ofertuesi duhet të përmbushë kriteret si më poshtë:
 1. Te jetë i regjistruar pranë Qendrës Kombetare të Biznesit me status aktiv dhe te kete ne fushen e veprimtarise objektin e projektit; Te mos jete ne proces falimentimi;
 2. Te mos jete denuar, apo në hetim per pastrim parash, financim të terrorizmit, evazion fiskal, dhe keqtrajtimin e femijeve.
 3. Ofertuesi do te mbaje pergjegjesi per çdo defekt ose mosperputhje qe ekziston apo mund te shfaqet pas furnizimit tek Qatar Charity, qe vjen nga mospermbushja e ndonje detyrimi. Viçi duhet të jetë brenda kushteve të kurbanit: në moshën 2 vjeç, të kenë me peshë jo më shumë se nga 220-250 kg.
 4. Ofertuesi duhet te siguroje te gjithe sasine e mallit te percaktuar nga Qatar Charity dhe duhet te siguroje transportin e produktit me furgona frigoriferike në çdo vend që i kërkohet ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.
 5. Kompania ka ambientin në përputhje me rregullat për therjen, ruajtjen dhe ambalazhimin e mishit. Kompania ofron ambalazhimin e produktit sipas kushteve higjeno-sanitare(vasketa bukëpeshku poroze dhe qese celefani). Kompania ka veteriner që përcakton moshën dhe cilësinë e viçit. Të shënohet cmimi/kg i mishit të viçit të therur së bashku me TVSH.

Pasi të plotësohet dokumentacioni, sipas modelit te ofertimit te secilit subjekt, duhet të paraqitet i mbyllur në një zarf ku do të shkruhet qartë “OFERTË PËR KURBANE”, kontaktin, si dhe emrin e shoqërisë. Dokumentacioni përkatës mund të dorëzohet çdo ditë nga e hëna në të shtunë nga ora 10:00 deri në 16:00 dhe duhet të dorëzohet brenda orës 13:00 të datës 05/07/2021, me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, pranë zyrave tona në adresën e shoqatës. Zarfat me ofertat e prezantuara sipas përcaktimeve dhe afateve të mësipërme do të hapen më datë 06/07/2021 ora 14:00.

Ju lutemi mbani në vëmendje se Shoqata “Qatar Charity” rezervon të drejtën ekskluzive për ta anuluar këtë procedurë në çdo kohë pa asnjë detyrim apo përgjegjësi ndaj palëve.

Dokumentat qe duhet te paraqesin, bashkangjitur ofertes, ofertuesit e projektit:

 • Ekstraktin historik te subjektit origjinale apo të noterizuar;
 • Çertifikatë regjistrimi të subjektit e noterizuar;
 • Kopje e licenses se subjektit;
 • Fotokopjen e kartës së identitetit ose pasaportës së administratorit (me ngjyra);
 • Llogarisë bankare.

Për çdo sqarim apo paqartësi të mëtejshmëm mund të na kontaktoni në: nr. Cel 00355672404005,

Tel: 0035542404000, email: Albania@qcharity.org ose shasula@qcharity.org

Adresa: Rruga Durrësit, Sheshi “K.Topia”, 3 Kullat, Pall.127, Kati III  Tirane, Albania


NJOFTIM PËR STAF DREJTUES DHE MËSIMOR

Shkolla jopublike “Qatar Charity”, me 11 vite përvojë dhe sukses në fushën e arsimit parauniversirat, shpall konkurimin:

STAF DREJTUES:

 • Drejtor
 • Nëndrejtor

STAF MËSIMOR:

 • Mësues/e për gjuhën angleze
 • Mësues/e për gjuhën italiane
 • Mësues/e për gjuhën arabe
 • Mësues/e për arsimin fillor
 • Mësues/e për TIK-un
 • Mësues/e për histori – gjeografi
 • Mësues/e për matematikën
 • Mësues/e për biologjinë
 • Mësues/e për kiminë
 • Mësues/e për fizikën
 • Mësues/e për artin pamor
 • Psikolog/e

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumente:

 1. Jetëshkrimin (cv-në)
 2. Diplomën DND ose bachelor+master (fotokopje)
 3. Listën e notave (fotokopje)
 4. Licencën (fotokopje)
 5. Certifikata kualifikuese (fotokopje)

Kandidati për drejtor dhe nëndrejtor duhet të ketë, të paktën, kategorinë “Mësues i kualifikuar” dhe të jetë i pajisur me certifikatën e drejtuesit të institucionit arsimor parauniversitar, ose të jetë i regjistruar në Shkollën e Drejtorëve për drejtimin e institucionit arsimor.

Do të kontaktohen vetëm aplikantët që plotësojnë kriteret e vendosura më lart!

Paraqitja e dokumenteve të kryhet fizikisht në ambientet e Shoqatës Qatar Charity, ose nëpërmjet adresës së e-mail-ve:

qcalbania@qcharity.org, info@qatarcollege.al, shasula@qcharity.org,

Afati i pranimit të aplikimeve:        01 – 15 qershor 2021.

Intervista me aplikantët e miratuar do të jetë në datat 19-20 qershor 2021.


Tiranë më 26/5/2021 

FTESË PËR OFERTË

Shoqata “Qatar Charity” kërkon te kontraktoje një subjekt “SUPERVIZOR NDERTIMI”  per ndjekje dhe supervizim per tre objekte te ndryshem ndertimi, në bazë të standarteve dhe kritereve të miratuara nga Shoqata.

 

Shoqata u bën ftesë te gjithe subjekteve te cilet jane te pajisur me licensen e supervizimit, të interesohen pranë zyrave të shoqatës ose në adresën tonë të email-it për marrjen e ofertave. Gjithashtu, pas interesimit të subjektit do të jepen detajet e ofertës si dhe dokumentacioni ligjor e teknik që duhet të plotësohet dhe dorëzohet nga subjekti. Dokumentacioni që do të plotësohet, do të tërhiqet fizikisht pranë zyrave të shoqatës.

Pasi të plotësohet dokumentacioni duhet të paraqitet i mbyllur në një zarf ku do të shkruhet qartë “Oferte per supervizim” per objektin perkates si dhe emrin e subjektit. Dokumentacioni përkatës mund të dorëzohet çdo ditë nga ora 10:00 deri në 16:00 brenda datës 04/06/2021, me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, pranë zyrave, në adresën e shoqatës.

Zarfat me ofertat e prezantuara sipas përcaktimeve dhe afateve të mësipërme do të hapen më datë 07/06/2021 ora 12:00 

Ju lutemi mbani në vëmendje se Shoqata “Qatar Charity” rezervon të drejtën ekskluzive për ta anuluar këtë procedurë në çdo kohë pa asnjë detyrim apo përgjegjësi ndaj palëve.

 

Për çdo sqarim apo paqartësi të mëtejshmëm mund të na kontaktoni në:

Nr. 00355672404003. email: ededja@qcharity.org

Adresa: Rruga “Durrësit”, Sheshi “K.Topia”, 3 Kullat, Pall.127, Kati III

Tel: 0035542404000, fax: 0035542404001 –P.O.Box.1723, Tiranë-Albania


Tiranë më 26/5/2021

FTESË PËR OFERTË

Shoqata “Qatar Charity” kërkon te kontraktoje njësubjekt per  blerje Motorr Elektrik,në bazë të standarteve dhe kritereve të miratuara nga Shoqata.

 Shoqata u bën ftesë te gjithe subjekteve te cilet jane te pajisur me licensen perkatese,të interesohen pranë zyrave të shoqatës ose në adresën tonë të email-it për marrjen e ofertave.Gjithashtu, pas interesimit të subjektit do të jepen detajet e ofertës si dhe dokumentacioni ligjor e teknik që duhet të plotësohet dhe dorëzohet nga subjekti. Dokumentacioni që do të plotësohet, do të tërhiqet fizikisht pranë zyrave të shoqatës.

Pasi të plotësohet dokumentacioni duhet të paraqitet i mbyllur në një zarf ku do të shkruhet qartë “Oferte per supervizim” per objektin perkates si dhe emrin e subjektit. Dokumentacioni përkatës mund të dorëzohet çdo ditë nga ora 10:00 deri në 16:00 brendadatës 04/06/2021, me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, pranë zyrave, në adresën e shoqatës.

Zarfat me ofertat e prezantuara sipas përcaktimeve dhe afateve të mësipërme do të hapen më datë 07/06/2021 ora 14:00

Ju lutemi mbani në vëmendje se Shoqata “Qatar Charity” rezervon të drejtën ekskluzive për ta anuluar këtë procedurë në çdo kohë pa asnjë detyrim apo përgjegjësi ndaj palëve.

Për çdo sqarim apo paqartësi të mëtejshmëm mund të na kontaktoni në:

Nr. 00355672404003. email: ededja@qcharity.org

Adresa: Rruga “Durrësit”, Sheshi “K.Topia”, 3 Kullat, Pall.127, Kati III

Tel: 0035542404000, fax: 0035542404001 –P.O.Box.1723, Tiranë-Albania

Register in Qatar Center

Qatar Center notice that registrations for computer courses and foreign languages cources have just began!